Informace o nás

Myslivecký spolek v Hostouni byl založen v roce 1947 a měl 18 členů.

V roce 1973 dochází ke sloučení Mysliveckého spolku Hostouň a Mysliveckého spolku Velké Přítočno. Oba spolky se spojují pod názvem Myslivecké sdružení LOVĚNA Hostouň.

V roce 1981 mělo MS Lověna celkem 47 členů.

V roce 1993 se honitba rozděluje na Myslivecké sdružení Lověna Hostouň a Myslivecké sdružení Velké Přítočno.

V roce 2003 se Myslivecké sdružení Lověna Hostouň přeorganizovala na Honební společenstvo Hostouň.

Současné složení výboru :

Předseda: Milan Novotný

Místopředseda: Antonín Jiras

Hospodář: Luboš Maršálek

Pokladník: Vratislav Prokop

Jednatel: Jiří Vilda

Členové honebního společenstva Hostouň hospodaří na území honitby v okolí obce Hostouň o rozloze 1024 ha. V současném období tvoří členskou základnu 25 členů. Úkolem společenstva je společný výkon práva myslivosti v honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu.

Jsme honitbou polní s několika remízy a lesíky, kde převažuje zvěř zaječí a bažantí, ale také početné stavy zvěře srnčí. V období od jara do podzimu se zde občas vyskytuje zvěř černá. V nemalém množství zde přebývá také liška obecná, kuna skalní, lasice, tchoř a další. Na blízké přehradě každoročně chováme kachnu divokou.

Základním posláním honebního společenstva je výkon práva myslivosti, které mimo jiné zahrnuje:

chov a lov zvěře za přesně stanovených podmínek,

ochranu zvěře před nepříznivými vlivy okolí, nemocemi, škodlivými zásahy lidí i před volně pobíhajícími domácími zvířaty,

ochranu životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě,

ochranu mysliveckých zařízení,

chov a lov zvěře za přesně stanovených podmínek,

což je obsaženo v Zákoně o myslivosti. Z toho vyplývá, že členové společenstva nejsou jenom lovci zvěře, ale také jejími ochránci, kteří se o zvěř jakožto obnovitelné přírodní bohatství musí celoročně starat, ať formou zimního přikrmování nebo tlumením zvěře škodící a samozřejmě i průběrným lovem u zvěře spárkaté, kdy jsou eliminováni slabí a pro další chov nevhodní jedinci, nemocné nebo poraněné kusy.

Mnoho práce odvádí členové sdružení při ochraně zvěře, získávání krmení, či vlastním krmením, zlepšují životní prostředí zvěře a v době strádání a nouze zvěř přikrmují. Výkon práva myslivosti je zaměřen především na péči o užitkovou zvěř a její lov dle zákona a chovatelských zásad, dále pak na zákonné tlumení predátorů. Do ochrany a chovu užitkové zvěře je zahrnuto především vytváření optimálních podmínek úživnosti honitby výsadbou remízků, využíváním mysliveckých políček a zimním přikrmováním. Právě tomuto účelu slouží údržba a výstavba nových krmných a loveckých zařízení. Myslivci při své činnosti zároveň monitorují zdravotní stav zvěře a zajišťují i veterinární vyšetření. Tím významně pomáhají v prevenci proti vzniku a šíření nemocí přenosných na člověka. Organizují se ozdravovací akce, včetně odlovu lišek, probíhá vakcinace proti vzteklině a ostatní léčebná opatření.

Lovecká sezóna koncem roku je pak odměnou za celoroční práci.

Myslivecká činnost nezahrnuje pouze lov a péči o zvěř, ale její součástí je i zachování a rozvíjení kulturních tradic. Je to dodržování mysliveckých zvyků ustálených po staletí včetně mysliveckého odívání, myslivecké mluvy, mysliveckých fanfár a signálů, přísné dodržování pravidel bezpečného zacházení se zbraní apod.

Společenstvo provádí i další činnosti směřující k zvelebování myslivosti, zabezpečuje chov, výcvik a použití loveckých psů, pečuje o bezpečnost v zacházení s loveckými zbraněmi, propaguje myslivost a ochranu přírody, zlepšuje životní prostředí zvěře a v době strádání a nouze zvěř přikrmuje.